જેઓ તાંદલજા (TANDALJA)થી અકોટા (AKOTA) રોંગ સાઈડ જઈ રહ્યા છે તેમના માટે !!!

Feb 10, 2023 TANDALJA TO AKOTA – DRIVING ON WRONG SIDE Old Padra Road પર નવો પુલ બનાવ્યા બાદ તાંદલજાથી અકોટા (Tandalja to Akota) તરફ જતો રસ્તો કાયમી ધોરણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. મોટાભાગના લોકો રાજવી ટાવરથી અકોટા તરફ wrong side વાહન હંકારે છે. બીજી તરફ પુલના ઉદઘાટન બાદ વાહનોની સ્પીડ વધી છે. બ્રિજ …

જેઓ તાંદલજા (TANDALJA)થી અકોટા (AKOTA) રોંગ સાઈડ જઈ રહ્યા છે તેમના માટે !!! Read More »